ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชมรมออนไลน์

                  ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชมรม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในประเมินผลกิจกรรมชมรม


        นักเรียนสามารถเลือกชมรมได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 64

 
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  106 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2133  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1879  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  254  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  109  คน