ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชมรมออนไลน์

                  ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชมรม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในประเมินผลกิจกรรมชมรม


        นักเรียนสามารถเลือกชมรมได้ต้ังแต่วันที่ 1 ก.ย. 63

 
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  104 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2004  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1978  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  26  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  108  คน